با احترام جهت حمايت و پشتيباني از مشتريان انگليسي زبان شركت حسابداري دهشيد و همكاران، از اين پس فیلم های مربوط به حمایتهای دولت انگلستان در مورد ویروس کرونا و مشاوره هاي تخصصي ما، به زبان فارسی در تلگرام و…

Share this article: