دولت اعلام کرد که از ۲۶ می سیستم آنلاین برای بازپرداخت غرامت ایام بیماری کارمندان به صاحبان کار باز می‌شود Coronavirus Sick Pay Rebate این طرح به کارفرمایان کوچک و متوسط ، با کمتر از 250 کارمند ، اجازه می…

Share this article: